V kandidatuře na jeho pořádání uspěli PerformCzech / Oddělení mezinárodní spolupráce IDU a České středisko AICT.  Ve spojení s kongresem, který se uskuteční v Mozartově sále divadla Reduta, proběhne také konference na téma „Pravda” v kafkovském světě (divadla): Tragické nebo komické? a předání ceny Thálie Prof. Dr. Erice Fischer-Lichte za celoživotní přínos v oboru teatrologie. 

Kongres zahrnuje valnou hromadu a předání Ceny Thálie nominované osobnosti za přínos v oboru teatrologie. Předání ceny významné německé teatroložce Erice Fischer-Lichte proběhne 23. května v den zahájení festivalu Divadelní svět Brno v divadle Reduta Národního divadla Brno od 17:30.  

Vybrané příspěvky, které na zazní na konferenci „Pravda” v kafkovském světě (divadla): Tragické nebo komické? budou následně publikovány v online magazínu Critical Stages/Scènes critiques v prosinci roku 2024. Na programu v době konání festivalu je i pořádání workshopu pro dvacítku studentů kritiky zahraničí.  

„Konání kongresu AICT bude velkou příležitostí představit širokému spektru odborníků z celého světa česká scénická umění a rozšířit tak povědomí o naší divadelní kultuře. Využijeme k tomu jak bohatou infrastrukturu divadelního Brna, tak našich zkušeností s pořádáním podobných akcí na platformě Opera Europa. Festivalový program ve spolupráci s IDU profilujeme jako přehlídku těch nejzajímavější podob současného divadla. Věřím, že jako vyspělá kulturní země využijeme tuto mimořádnou příležitost, abychom navázali nové vazby s předními zahraničními odborníky a otevřeli české kultuře dveře do světa.“ Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno, které festival Divadelní svět pořádá ve spolupráci s většinou brněnských divadel a JAMU.

 “Pro uspořádání kongresu nastaly příhodné podmínky díky finančním zdrojům z Národního plánu obnovy a kontinuální podpoře Ministerstva kultury, s jehož podporou jsme se úspěšně ucházeli nejen o pořádání této globální akce, ale v minulosti také hostili zasedání exekutivních výborů dalších mezinárodních nevládních organizací, s nimiž IDU spolupracuje. Bude se jednat o výjimečnou událost i vzhledem k tomu, že v České republice, potažmo Československu po několik dekád žádný obdobný kongres neproběhl a odborná i mediální reflexe současného, nejen scénického, umění je velmi diskutovaným tématem”, říká Martina Pecková Černá, vedoucí oddělení zahraniční spolupráce IDU. 

O AICT 

International Association of Theatre Critics/Association Internationale des Critiques de Théatre byla založena v roce 1956, Československo patřilo k zakládajícím členům. Posláním organizace je sdružovat divadelní kritiky, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, iniciovat mezinárodní setkání a výměny. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplínu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich práva.   

Cena Thálie AICT  

Mezinárodní asociace divadelních kritiků ji začala udělovat v roce 2006 na počest osobnostem z oblasti scénických umění, které svou tvorbou a praxí významně ovlivňují obor divadelní kritiky. Cena se předává laureátovi/laureátce vždy během Světového kongresu asociace. Na kongresu v Brně cenu převezme Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte (1943, Německo), autorka více než stovky odborných studií, článků a několika monografických publikací v oboru estetiky a teorie a dějin divadla. 

ČR jako iniciátor vzniku Mezinárodních nevládních organizací 

Mezinárodní nevládní organizace registrované v UNESCO mají své počátky většinou v 2. polovině 20. století a byly zakládány nejen za účelem mezinárodní výměny zkušeností a podpory daného oboru, ale také s cílem propagovat humanistické hodnoty v souladu s posláním UNESCO. Česká republika je jejich aktivním členem a také drží prvenství v iniciaci jejich vzniku: UNIMA jako nejstarší z nich vznikla v Praze již v r. 1929, ITI v r. 1948, ASSITEJ v r. 1966 a OISTAT potom v r. 1968, tedy v období, kdy byl vzhledem k politickým okolnostem v Československu kontakt se zahraničím klíčový. Správa českých středisek mezinárodních nevládních organizací patří ke statutární činnosti IDU. Po změnách v r. 1989 se IDU aktivně zapojil také do sítí a kontinuálních projektů, které vycházejí vstříc novým oborovým potřebám a výměně kontaktů, informací a zkušeností například v oblasti umělecké mobility, profesního růstu umělců a kulturních pracovníků, dokumentace divadla nebo regionální spolupráce.     

Důležité milníky: 
UNIMA   
1929 - založení Mezinárodní loutkářské unie v Praze, 1969 kongres v Praze, 2019 oslavy 90. výročí založení v Praze (u příležitosti Pražského Quadriennale, více zde).  

ITI   
1948 - kongres Mezinárodního divadelního ústavu v Praze, 2018 zasedání exekutivy v Praze u příležitosti oslav 70. výročí založení (více zde).   

ASSITEJ   
1966 - kongres Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež v Praze, úspěšná kandidatura na zasedání exekutivy v roce 2024.   

OISTAT
1968 - založení a kongres Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků v Praze (u příležitosti Pražského Quadriennale), tzv. malé kongresy nebo OISTAT Days se konají během každého ročníku PQ, naposledy v roce 2023. 

AICT 
2023 - zasedání exekutivy Mezinárodní asociace divadelních kritiků AICT v Praze, 2024 kongres AICT v Brně.   

Kongres se koná z iniciativy PerformCzech, Institutu umění – Divadelního ústavu v koordinaci s Asociací českých divadelních kritiků. Návrh na pořádání 30. ročníku Světového kongresu Mezinárodní asociace divadelních kritiků v České republice a moravské metropoli byl odhlasován výkonným výborem AICT. Organizátorem akce je Institut umění – Divadelní ústav a české centrum Asociace divadelních kritiků, spolupořadatelem Národní divadlo Brno a festival Divadelní svět Brno.  

Kontakt: Anna Poláková, anna.polakova@idu.cz, +420 721 431 516 

Tisková zpráva